Aviso Legal

 

 

O presente Aviso Legal establece as condicións de uso da Páxina Web www.ccodeon.com  (en diante a Páxina Web). A utilización da mesma atribúe ao navegante a condición de Usuario, o que implica a adhesión e compromiso de cumprimento de todas e cada unha das condicións contidas neste Aviso Legal, na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo, polo que se recomenda ao Usuario ler este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda á Páxina Web. Estas Condicións serán aplicables con independencia da existencia doutras condicións específicas aplicables a determinados servizos que se presten na Páxina Web.

Datos identificativos do Prestador de Servizos

Denominación Odeon Shopping SL (en diante CC ODEON)

Domicilio: Cale Castelá, 13, planta 5ªD, 28046 Madrid

CIF: B-83510149

Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 18.389, Folio 53, da sección 8ª, folla M-319.000

Contacto: CC ODEON agradece anticipadamente toda clase de suxestións, rectificacións ou comentarios que contribúan a evitar ou emendar calquera tipo de incidencia ou irregularidade na Páxina Web do modo máis rápido e eficiente posible, ben a través do mail info@ccodeon.com ou vía telefónica chamada a +34 981 39 79 40

Termos e Condicións de uso

Os termos e condicións recollidos no presente Aviso Legal serán de aplicación a todas aquelas páxinas que figuran dentro do Mapa do Sitio, que son as únicas comprendidas nesta Páxina Web.

O acceso a esta Páxina Web é responsabilidade exclusiva dos Usuarios e supón aceptar os presentes termos e condicións de uso. A utilización de determinados servizos implicará así mesmo a aceptación, sen reserva algunha, das normas particulares ou instrucións que CC ODEON puidese establecer en calquera momento con carácter específico, sustitutivo ou complementario ao das presentes condicións xerais.

O Usuario debe realizar un uso lícito da presente Páxina Web e os seus servizos de acordo aos presentes termos e condicións de uso e á legalidade vixente.

CC ODEON poderá modificar unilateralmente os termos e condicións de uso desta Páxina Web mediante a súa publicación neste aviso legal, e producirán efectos desde o mesmo momento da súa publicación.

Navegación.

Aínda adoptando as medidas técnicas ao seu alcance, CC ODEON non se responsabiliza nin garante que o acceso á Páxina Web sexa ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través da Páxina Web, estea libre de erro ou cause un dano. En ningún caso, CC ODEON será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e navegación pola Páxina Web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

CC ODEON non se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos Usuarios por un uso inadecuado da Páxina Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer mentres o Usuario navega por ela.

Contidos.

CC ODEON realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer na Páxina Web.

CC ODEON non garante, nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos que puidesen aparecer na Páxina Web.

Actualidade e Modificacións na Páxina Web.

A información que aparece na Páxina Web é a vixente na data da súa última actualización. CC ODEON non se fai responsable da actualidade e idoneidade das informacións contidas na mesma.

Non se poderá alterar, cambiar, modificar, ou adaptar a Páxina Web por parte do Usuario. CC ODEON se reserva a facultade de efectuar cantas actualizacións, cambios e modificacións estime convenientes, podendo facer uso de tal facultade en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso.

Propiedade Intelectual e Industrial.

Esta Páxina Web, o seu código fonte e os contidos que se atopan protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación, salvo que medie autorización expresa dos titulares dos dereitos.

O deseño, imaxes, rótulos, signos distintivos, nome comercial, as marcas, logos, produtos e servizos que contén esta Páxina Web atópanse protexidos por lei de Propiedade Industrial.

CC ODEON é titular ou licenciatario de todos os dereitos sobre o contido desta Páxina Web e posúe lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos, salvo aqueles dereitos de determinados provedores coas que se asinou o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial e seranlles de aplicación, igualmente, as presentes condicións.

O acceso a esta Páxina Web non outorga aos Usuarios dereito, nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin dos contidos que alberga. Os Usuarios que accedan a esta Páxina Web non poderán copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder nin vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen que medie autorización expresa e por escrito dos titulares dos dereitos.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contido ou estrutura desta Páxina Web por parte do Usuario.

No caso de que vostede envíe información de calquera tipo a CC ODEON, declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, ou calquera outro dereito de terceiro, que dita información non ten carácter confidencial e que dita información non é prexudicial para terceiros.

CC ODEON se reserva a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 

Hipervínculos.

A Páxina Web poderá incorporar ligazóns de acceso (hipervínculos ou links) a outras páxinas web das que CC ODEON non é titular. En ningún caso, dita posibilidade implicará a existencia de relación entre CC ODEON e o titular da Web á que devandito hipervínculo redirixe, nin sequera a súa aprobación ou aceptación. CC ODEON tampouco será responsable da licitud dos contidos vertidos na mesma.

Calquera outra Web terá prohibida a incorporación dun hipervínculo á Páxina Web de CC ODEON, sen o seu expresa autorización. En calquera caso, dita autorización implicará que o hipervínculo non se faga de forma que prexudique a imaxe pública e de marca de CC ODEON ou da propia Páxina Web, así como dos terceiros que aparezan referenciados nesta.

CC ODEON  retirará calquera ligazón en canto teña coñecemento por calquera medio da ilicitud do seu contido ou de que desde os mesmos lesiónanse bens ou dereitos dun terceiro.

Política de Privacidade da Páxina Web.

Para máis información sobre a nosa política de protección de datos e privacidade consulte nosa Política de Privacidade.

https://ccodeon.com/politica-de-privacidade/


Uso de Cookies

Para a utilización da nosa Páxina Web é necesaria a utilización de cookies. As cookies utilízanse coa finalidade de facilitar a navegación e ofrecer un servizo personalizado e máis áxil así como unha ferramenta estatística para obter datos estatísticos do uso da web. En ningún caso utilízanse para almacenar información que poida identificar o Usuario. Para máis información, consulte nosa Política de Cookies

Política de cookies


Lexislación Aplicable e Xurisdición Competente.

Os termos e condicións que rexen a Páxina Web e todas as relacións que puidesen derivarse atópanse salvagardadas pola lexislación española.

Calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou a utilización da Páxina Web sométese á exclusiva xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Madrid (España).

© Odeon Shopping SL 2018

Todos os dereitos reservados.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.