¡Has leído bien! Dolce Vita Odeón regala 650 euros en vales de compra. 1 vale de 250 euros y 4 vales de 100 euros. Para conseguir uno de estos premios lo único que tienes que hacer es esta muuuuuuuy atento a nuestro Facebook 😉
Cada día habrá un MOMENTO GANADOR y cada día habrá un ganador de uno de estos vales.
¿Quieres saber cómo puedes participar en la promoción «MÍRAME FIXAMENTE»?
Te lo explicamos a continuación en las BASES DE PARTICIPACIÓN.
Ups!! No te despistes!! la promo comienza hoy lunes 11 de junio y finaliza el viernes 15.
¡¡Muchas suerte!!
BASES DE PARTICIPACIÓN “Mírame fixamente” 2018
Momento ganador Facebook
BASE 1ª:  OBXECTO
O centro comercial  Odeón (en diante “ Odeón”) pon en marcha a promoción, “MÍRAME  FIXAMENTE” co fin de premiar aos seus clientes.
Os premios serán: catro (4) vales de compra de 100 euros cada un e un (1)vale de compra de 250 euros.
A promoción se levará a cabo no período comprendido entre o día 11 e o 15 de xuño de 2018 (ambos días incluídos).
A participación nesta promoción supón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización para publicar nome e fotografía dos gañadores, reservándose o dereito  Odeón á utilización publicitaria do premio, nome e imaxe dos mencionados anteriormente, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo ningunha compensación económica.
 BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO
A promoción comezará, o 11 de xuño de 2018 e finalizará o 15 de xuño de 2018 ás 23.59h.  Odeón resérvase o dereito para evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida xurdir será resolto por  Odeón.
BASE 3ª:  DESCRICIÓN DOS PREMIOS
Premiaremos a cinco (5) persoas ás que lles corresponderá: Un total de cinco (5) vales de compra, un (1) para cada gañador. Catro (4) vales de compra serán de 100 euros e un vale de compra (1) de 250 euros.
BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO
4.1.O concurso destínase aos  FANS da nosa páxina de Facebook. Haberá un (1) gañador ao día. O usuario, unha vez rexístrese correctamente na aplicación, saberá ao momento se é o gañador do premio. Os usuarios poderán participar todos os días, pero ningún usuario poderá gañar máis de 1 premio.
Os premios asignaranse ao primeiro usuario que se rexistre na promoción xusto no momento que coincida cun MOMENTO GAÑADOR.
O MOMENTO GAÑADOR marcao Odeón. Será a unha hora concreta de cada día de concurso. En total, 5 momentos gañadores.
Exemplo:  Odeón marca 1 momento gañador ás 10 h:00m:00s.
O participante A rexístrase ás 09 h:59 m:59s.
O participante  B rexístrase ás 10 h:00 m:01s.
O participante  C rexístrase ás 10 h:00 m:02s.
Neste caso, ao non haber ninguén presentado ás 10 h:00 m:00 s o premio asignaríaselle ao participante  B, que é o máis próximo tras a hora do momento gañador.
4.2.Instalarase a promoción “ MIRAME  FIXAMENTE”.
Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que para ese efecto se expoñerá na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do  luns 11 de xuño  de 2018, e cubrir todos os datos  requiridos correctamente (nome, apelidos, data de nacemento, e-mail, localidade e teléfono de contacto). A identificación dos participantes para recibir o premio, farase a través destes datos. É dicir, os datos recollidos na participación, deberán coincidir cos datos do D. N.I. ou documento identificativo que presenten, á hora de recoller o premio.
Os gañadores dos premios terán de prazo ata o martes 19 de xuño ás 18.00  h. para presentarse nas oficinas de xerencia de  Odeón, en horario de 9.00 a 14.00   h. e de 16.00 a 18.00  h. e asinar a aceptación de premio. Deberán ir  provistos do D. N.I. ou documento identificativo.
Se algún dos premiados non se presenta no prazo establecido, o premio quedará deserto.
4.3. Límites e autorizacións: Para participar no concurso é indispensable ser maior de idade. (Dato que se acreditará coa presentación do D. N.I. ou documento identificativo no momento de asinar a aceptación de premio).
O premio é persoal e  intransferible, non se poderá ceder a unha terceira persoa.
Odeón resérvase o dereito de eliminar as participacións procedentes de contas falsas. Así mesmo,  Odeón resérvase o dereito para evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.
Odeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante a promoción e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.
BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A través da PLATAFORMA FACEBOOK
A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.
Odeón non se fai responsable das  avarías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza.   Odeón queda  excluído de toda responsabilidade neste aspecto.
BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES
Os gañadores autorizan expresamente a   Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á  reprodución das  imaxes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e   Instagram do centro comercial   Odeón. Todo coa única  excepción e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na  Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un  prazo de tempo ilimitado.
BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS
En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de realizar a promoción.
Os datos dos participantes non premiados, non serán incorporados o ningún ficheiro automatizado tratado por  Odeón.
 
 
 
 
 
 


Related Posts